วิชากัมมัฏฐาน และคำสอนหลวงปู่
 วิธีการรักษาตัวและเที่ยวกรรมฐาน
 สมถ-วิปัสสนาจากพระไตรปิฎก 383
  หนังสือวิธีสันโดด
  พระสติปัฎฐาน วิธีธัมสันโดด
 คู่มือสมถะวิปัสสนากรรมฐาน

 คู่มือทำวัตร13

   คู่มือทำวัตร (ฉบับเต็ม)
 สุญญตา
 ดวงแก้วพระโกลุดร
 การสืบทอดพระกรรมฐาน
 คาถาจุดเทียนไชย
 เข้าคืบ เข้าสับ ปิติ ๕